Jäsenhuone|Työhuone

Tietosuojailmoitus

 

 

Rekisterinpitäjän identiteetti ja yhteystiedot 

Jyväskylän Saukot ry toimii rekisterinpitäjänä jäsenten tietojen osalta. Jyväskylän Saukkojen tietosuojavastaavan yhteystiedot: Reija Häkkinen, reija.a.hakkinen@gmail.com, 044 2560 262

Tietosi on lisätty Jyväskylän Saukkojen jäsenrekisteriin. Jyväskylän Saukot kerää ja käsittelee sinusta keräämiään tietoja reilulla ja läpinäkyvällä tavalla sekä ajantasaiseen lainsäädäntöön nojaten. Henkilön tiedot lisätään jäsenrekisteriin kun henkilö tai henkilön vanhempi  ilmoittaa henkilön tiedot jollekin Saukkojen yhteystiedot -sivulla mainitulle henkilölle. Henkilö poistetaan rekisteristä sitten kun henkilö on kalenterivuoden alusta laskettuna ollut maksamatta jäsenmaksua kahden vuoden ajan eikä ole tuona aikana osallistunut Saukkojen toimintaan tai kun hän itse pyytää sitä.

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan kuinka Jyväskylän Saukot hallinnoivat sinusta tai yrityksestäsi keräämiään tietoja sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) että kansallisen lainsäädännön mukaisesti henkilötietolain 8 § 1) "rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella" ja koska 5) "rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus)"

 

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?

Jäsenyydet on rekisterissä jaettu kolmeen ryhmään, varsinaisiin jäseniin (pelaaja tai muu rekisteröitynyt jäsen) ja valmentajiin sekä yhteistyökumppaneihin. Rekisteröidystä pelaajista ja valmentajista talletetaan rekisteriin seuraavat tiedot:

Jäsenyydet on rekisterissä jaettu kolmeen ryhmään,  varsinaisiin jäseniin (pelaaja tai muu rekisteröitynyt jäsen) ja valmentajiin sekä yhteistyökumppaneihin.

Rekisteröidystä pelaajista talletetaan rekisteriin seuraavat tiedot:

- nimi
- sukunimi
- syntymävuosi
- syntymäpäivä
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- huoltajan/ huoltajien tiedot (nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero - huoltajan tiedot poistetaan jäsenrekisteristä pelaajan täyttäessä 18 vuotta jos laskutusosoite muuttuu)
- lisenssinumero (Blue Card) ja maksupäivä sekä voimassaoloaika
- jäsenmaksun maksamisen päivämäärä

 

Rekisteröidystä valmentajista talletetaan rekisteriin seuraavat tiedot:

- nimi
- sukunimi
- syntymävuosi
- syntymäpäivä
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- verokortti

- valmennusmerkinnät

- tilinumero

- rikosrekisteriote

 

Yhteistyökumppaneista talletetaan seuraavat tiedot:

 

- yrityksen nimi

- yhteyshenkilön nimi

- sähköposti

- puhelin

- yhteistyön keskeiset piirteet ja sopimussumma

 

Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään tai pelaajien osalta rekisteröidyn vanhemmilta jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Näiden lisäksi joukkueet pitävät omiin joukkuetapahtumiinsa kuten pelimatkoihin ym. liittyvää rekisteriä googlen drive-kansiossa, johon on pääsy kyseiseen joukkueeseen kuuluvien lasten vanhemmilla. Drivekansiot ovat salasanalla suojattuina Saukkojen jäsensivuilla. Drivekansiosta löytyy sekä pelaajian etunimi, sukunimi, lisenssinumero, että tieto siitä mihin pelireissuun hän ja hänen vanhempansa ovat osallistuneet. Joukkueilla on myös omat whatsapp -ryhmät joko erikseen pelaajille ja vanhemmille tai yhteisesti. Näistä löytyy pelaajien ja/tai heidän vanhempiensa puhelinnumerot. Whatsapp-ryhmiä käytetään valmentajien ja joukkueiden väliseen viestintään.Rekisteriin liitettyjä tietoja voidaan luovuttaa Jyväskylän Saukkojen laskutusta hoitaville henkilöille sekä joukkueen toimihenkilöille (valmentajat ja joukkueenjohtajat). Tietoja luovutetaan myös nimen ja syntymävuoden osalta AaltoAlvarin kassalle sekä www.vesipallo.torneopal -tulospalvelujärjestelmään, kuten myös hotelleihin joissa pelimatkoilla yövytään.

Jyväskylän Saukoissa ainoastaan valmentajat sekä laskutusta hoitava henkilö henkilöt voivat käsitellä pelaajasta kerättyjä tietoja. Pelaajien tietoja ei luovuteta EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

 

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään?

Henkilön lisätään jäsenrekisteriin kun henkilö tai henkilön vanhempi  ilmoittaa henkilön tiedot jollekin Saukkojen yhteystiedot -sivulla mainitulle henkilölle. Henkilö poistetaan rekisteristä sitten kun henkilö on kalenterivuoden alusta laskettuna ollut maksamatta jäsenmaksua kahden vuoden ajan eikä ole tuona aikana osallistunut Saukkojen toimintaan.

 

Suostumukseen perustuva käsittely

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on helppoa ja voit peruuttaa suostumuksen laittamalla viestin sähköpostiosoitteeseen reija.a.hakkinen@gmail.com tai soittamalla numeroon 044 2560262/ Reija Häkkinen.

 

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä tässä kuvatut käsittelyä koskevat tiedot. Jyväskylän Saukkojen on toimitettava sinulle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos esität pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos toisin pyydät.

Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua

Sinulla on oikeus vaatia, että Jyväskylän Saukot oikaisee ilman aiheetonta viivytystä mahdolliset epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi")

Sinulla on oikeus saada henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 

 a) henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 

 b) henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksen

 c) olen vastustanut käsittelyä, eikä käsittelyyn ole enää muuta laillista perustetta

d) henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti

e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; 

f) henkilötiedot on kerätty artikla 8 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 Sinulla on oikeus vaatia, että Jyväskylän Saukot rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä jos:

 

 a) kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden; 

 b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista, mutta vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

 c) Jyväskylän Saukot ei enää tarvitse henkilötietojasi (ja ne voisi poistaa), mutta tarvitset niitä itse oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 

d) olet vastustanut  henkilötietojesi käsittelyä ja vielä ei ole selvitetty syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut sinun oikeutesi.

 

 Jos käsittelyä on rajoitettu vaatimuksesi perusteella, ilmoitamme sinulle, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan. 

 

Velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta

Jyväskylän Saukot ilmoittaa henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Ilmoitamme sinulle näistä vastaanottajista, jos pyydät tietoa. 

 

Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötiedot sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen taikka sitä edeltävien toimenpiteiden tekemiseen ja suoritetaan automaattisesti. Käytännössä joukkuekohtaisten rekisterien tietoja voidaan siirtää yhdestä joukkuerekisteristä toiseen silloin kun pelaaja pelaa esimerkiksi kahdessa joukkueessa tai vaihtaa joukkuetta.

“Direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettu tietosuojatyöryhmä WP 29 on antanut ohjausta oikeudesta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Ohjaus on saatavilla englanniksi osoitteessa: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp242_en_40852.pdf.”

 

Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisen erityisen tilanteen perusteella milloin tahansa, jos käsittely perustuu yleiseen etuun, julkisen vallan käyttöön tai oikeutettuun etuun (mukaan lukien profilointi).

 

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada ilman aiheetonta viivytystä tieto henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta, jos se todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi.

 

Oikeudet ja vastaaminen

Yhteystiedot

Reija Häkkinen 044 2560262

Sähköposti: reija.a.hakkinen@gmail.com

 

Jyväskylän Saukot säilyttää tehdyt pyynnöt ja niihin annetut vastaukset Saukkojen toteuttamaa valvontaa ja seurantaa varten pyynnön saapumista seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Reija Häkkinen toimittaa sinulle tiedot toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt edellä kuvattujen oikeuksiesi osalta ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Sinulle ilmoitetaan tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. Jos olet tehnyt pyynnön sähköisesti tiedot toimitetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti.

Jos Reija Häkkinen ei toteuta toimenpiteitä pyyntösi perusteella, sinulle ilmoitetaan viipymättä tai viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syy ja kerrotaan mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle sekä mahdollisuudesta käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Jyväskylän Saukot voi kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.